Algemene Ledenvergadering

Beste sportvrienden,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) welke wordt gehouden op donderdag 20 oktober 2022 om 21.00u in de kantine.

De agenda van deze ALV is hieronder weergegeven. Opvolgend vind je de notulen van de ALV 2021 en het Secretarieel jaarverslag 2021-2022.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van W.S.V. Well

Fieke Vugs – Secretaris

Agenda Algemene Ledenvergadering 20 oktober 2022

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ALV d.d. 21 oktober 2021
 3. Secretarieel jaarverslag 2021-2022
 4. Financieel jaarverslag 2021-2022 van de penningmeester
  Het financieel verslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 liggen op de
  vergadering ter inzage.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming kascommissie 2022-2023
 6. Ingekomen stukken en mededelingen.
   Energiebesparing
 7. Vaststelling contributie
  Het bestuur stelt voor de huidige contributie te handhaven op het huidige niveau: € 17,50 senioren, € 13,- junioren, € 11,- pupillen, € 6,- donateurs.
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar volgens het rooster zijn Adri Sprong, Gerrit van Lopik en Jeroen Wijburg. Verder treedt Fieke Vugs af als bestuurslid en is dus de functie voor secretaris vacant.
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering opgeven bij de voorzitter of secretaris.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting